# Omwathika ko bitcoin, aaleshi aape naakulu!

by Jameson Lopp 2017/11/19 (opens new window)

# Mpaka otapu landula omapulo ngoka hagapulwa olundji:

Q: (Kombinga yo Bitcoin) Olye ndina okulineekela?
A: Kapena gumwe.

Q: Uunake ndina okulanditha (eeBitcoin dhandje)?
A: Kapena lela ethimbo lyatulwapo, oto vulu oku landitha kehe ethimbo.

Q: O Bitcoin otaisipo molwa ____?
A: Ahawe.

Q: Ondiitula miikwashike mbino?
A: Kapena ngu eshi tseya.

Q: Ondina okwiilonga ngiini oshindji (kombinga yo Bitcoin)?
A: We have a wealth of content here. Or you can visit lopp.net (opens new window)